Żabno: Remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie
Numer ogłoszenia: 149229 - 2009; data zamieszczenia: 07.09.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ul. Władysława Jagiełły 16, 33-240 Żabno, woj. małopolskie, tel. 0-14 645 69 31, faks 0-14 645 69 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, położenia wykładzin oraz paneli podłogowych, dostawa mebli..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.25-6, 45.43.21.30-4, 45.42.11.34-2, 45.42.11.53-1, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci : 1.Nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22. 2.Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 3.Posiadają doświadczenie w zakresie realizacji zamówień o podobnym zakresie - wykonali co najmniej 1 zadanie o wartości minimum 80 000,00 PLN. Spełnia/ nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie : 1.Oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy , wg wzoru określonego w załączniku nr 2. 2.Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.Wykaz wykonanych robót (załącznik nr 3) oraz co najmniej 1 referencję w zakresie wykonywania remontów lub wznoszenia budowli z ostatnich 5 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu, której wartość wynosi co najmniej 80 000,00 zł.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.zabno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jagiełły 16 33-240 Żabno.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jagiełły 16 33-240 Żabno pokój Dyrektora.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIKI:

 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 - Przedmiar robót


Roztrzygięcie przetargu - link

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - LINK