Image Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie ogłasza przetarg: Dostawa i montaż mebli do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w ramach projektu Biblioteka na plusie.


Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie ogłasza przetarg: Dostawa i montaż mebli do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w ramach projektu Biblioteka na plusie
Numer ogłoszenia: 204549 - 2009; data zamieszczenia: 10.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , ul. Władysława Jagiełły 16, 33-240 Żabno, woj. małopolskie, tel. 0-14 645 69 31, faks 0-14 645 69 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w ramach projektu Biblioteka na plusie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż mebli do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.10.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci : 1.Nie wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w art. 22. 2.Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Spełnia - nie spełnia.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań : 1.Oświadczenie, że oferent spełnia wymogi określone w art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy , wg wzoru określonego w załączniku nr 2. 2.Aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka.zabno.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jagiełły 16 33-240 Żabno.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Jagiełły 16 33-240 Żabno pokój Dyrektora.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej