Image OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.


Żabno: Remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie
Numer ogłoszenia: 176465 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149229 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Władysława Jagiełły 16, 33-240 Żabno, woj. małopolskie, tel. 0-14 645 69 31, faks 0-14 645 69 31.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Żabnie w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, położenia wykładzin oraz paneli podłogowych, dostawa mebli.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.25-6, 45.43.21.30-4, 45.42.11.34-2, 45.42.11.53-1, 45.31.23.11-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 73759.25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stolarstwo Budowlane D.G.B. Józef Dzik, Wiesław Głowa, Jan Bardo, Wietrzychowice, 33-270 Wietrzychowice 189, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 56234.28

Oferta z najniższą ceną: 56234.28 oferta z najwyższą ceną: 71207.46

Waluta: PLN.

 
  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej