Image12 maja 2012 roku w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej Gminy w Żabnie odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie powołania partnerstwa lokalnego na rzecz integracji środowiska seniorów w Żabnie.

 


Do udziału w spotkaniu zaproszono: Burmistrza Żabna Stanisława Kusiora, Z-cę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Renatę Szczebak, Przewodniczącą Komisji d/sp Infrastruktury Społecznej Rady Miejskiej Marię Kaczmarczyk, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Stanisławę Łabno, Kierownika Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Jerzego Behouneka. W spotkaniu udział wzięli także: Zygmunt Zając – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna, Jan Panek – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Bobrowniki Wielkie, Katarzyna Smolik – Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Niedomic”. Na spotkaniu nie zabrakło również dyrektorów bibliotek partnerskich tj. Małgorzaty Fijas – GBP w Rzepienniku Strzyżewskim, Lucyny Gancarz – GBP w Lisiej Górze, Zbigniewa Marcinkowskiego MBP w Radłowie. Udział wzięła również trenerka stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z Krakowa Ewa Chromniak. Sekcję Emerytów Nauczycieli ZNP reprezentowała Alicja Kwaśniewicz, Klub Seniora Krystyna Łata, członków Towarzystwa Fotograficznego „Pozytywni” reprezentował Marcin Głuszek, a Gminne Centrum Kultury - Magdalena Dziura.

Dyrektor Biblioteki Marta Warias poinformowała zebranych gości o przystąpieniu MGBP w Żabnie do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Następnie Ewa Chromniak przedstawiła ideę współpracy partnerskiej oraz dobre praktyki w tym zakresie, zaś Anna Wierzbicka podsumowała wyniki badań, jakie przeprowadziła biblioteka w zakresie korzystania z jej usług przez seniorów.  Dyrektor biblioteki zachęcił zgromadzonych do wypowiedzi na temat zawiązania współpracy partnerskiej na rzecz integracji środowiska seniorów. Dyskusja była bardzo ożywiona, podkreślano z jednej strony problem osób mających trudności z poruszaniem się, które nigdy nie będą mogły korzystać z usług oferowanych przez instytucje kultury, a z drugiej strony utrudniony dostęp do oferty kulturalnej osób spoza Żabna, spowodowany słabo rozwiniętą komunikacją publiczną w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. Burmistrz podkreślił, iż na terenie gminy jest bardzo dobra przestrzeń do działania na rzecz osób starszych, baza lokalowa, system powiadamiania. Zwrócono także uwagę na potrzebę powstania świetlicy dziennego pobytu osób starszych, powstania kół zainteresowań. Spotkanie uświadomiło zróżnicowane potrzeby, jakie ma środowisko seniorów na terenie Żabna, dało początek diagnozie potrzeb, pojawiło się także kilka pomysłów do realizacji.

Następne spotkanie zaplanowano na 3 lipca, prosząc uczestników o przemyślenie wystosowanych wniosków oraz pomysłów do realizacji.

 

  

 

   
WOLONTARIAT
W BIBLIOTECE
   

 


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie  

 ul. W. Jagiełły 16 , 33-240 Żabno  
woj. małopolskie  
tel. 14 645 69 31  
e – mail: mgbpzabno@wp.pl  
www.biblioteka.zabno.pl  

Deklaracja dostępności cyfrowej